IZVEŠTAJ - Pula 2024

 

 

XV ECPD MEÐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA

SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I
REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI
SA GLAVNOM TEMOM

bOLESTI ZAVISNOSTI I NASILJE

- ULOGA PORODICE I DRUšTVA

Pula, 23-24. maj 2024. godine

ECPD Regionalni centar za razvojne studije Pula (Flaciusova 18)

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizovao je 23 i 24. maja 2024. godine u Puli (Hrvatska) XV ECPD Međunarodnu specijalističku školu „Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti” sa glavnom temom BOLESTI ZAISNOSTI I NASILJE - ULOGA PORODICE I DRUŠTVA”.

Školu su uvodnim izlaganjima otvorili Akademik prof. dr Negoslav Ostojić, Izvršni Direktor ECPD, Doc. dr. sc. Ivona Močenić, Zamjenica gradonačelnika Grada Pule i
Prof. dr Zoran Zoričić
, Direktor Škole, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za ovisnosti, direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti KBC „Sestre Milosrdnice“ Zagreb i Predsednik Hrvatskog društva za ovisnost.

ECPD Univerzitet za mir UN ovu Školu realizuje u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka. Cilj Škole je da polaznike − lekare, psihologe, pedagoge, socijalne radnike i druge stručnjake, upozna sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti.

Program ovogodišnje Škole bio je fokusiran na senzibilizaciju za problem agresivnosti povezane sa zavisnostima, edukaciju stručnjaka za rad sa agresivnošću kroz predavanja, trening radionice i primere dobre prakse i afirmaciju multidisciplinarnog pristupa.

Glavne teme Programa su bile:

Ÿ     Odgovornost porodice i društva za nastanak i tretman bolesti zavisnosti

Ÿ     Koreni agresije i erozija empatije - rizici za nasilje

Ÿ     Ovisnosti i agresivno ponašanje - multidisciplinarni pristup u pružanju potpore osobama s problemom ovisnosti

Ÿ     Internet zavisnost i digitalno nasilje

Ÿ     Komunikacijske vještine u funkciji smanjenja agresivnog ponašanja

Ÿ     Savjetovanje kao oblik pomoći roditeljima i djeci - koji mogu biti žrtve ili počinitelji nasilja

Ÿ     Praktični aspekti saradnje zdravstva, socijalnih službi i nevladinih organizacija i druge aktuelne teme.

Značajnu podršku održavanju Škole pružila je i ove godine Kompanija ALKALOID d.o.o., Zagreb – Hrvatska, čiji su predstavnici održali prezentaciju i govorili na Okruglom stolu: Bolesti ovisnosti - farmakoterapijske mogućnosti i klinička realnost.

Škola je međunarodno i nacionalno akreditovana. Od strane Zdravstvenog saveta Srbije Program je akreditovan kao Nacionalni seminar 1. kategorije sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Akreditacioni broj А-1-199/24. Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodno validan Certifikat ECPD Univerziteta za  mir Ujedinjenih nacija.

 

REPORT

PRESS RELEASE 1

PRESS RELEASE 2

 

 

STUDIES

Announcement

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes